ഐ റ്റി മേള നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സർക്കുലർ Downloads ൽ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Downloads

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും.
Date
Circular / Order
20.09.17
Sub-district/Revenue District School IT Mela 2017 Circular No.NEP(3)/69091/2017/DPI dated 19.09.2017
07.09.17

07.09.17

Government Order- Specialist teachers

18.08.17
17.08.17
Time Table - First Terminal Examination 2017 -18 (Revised on 16.08.2017)
03.08.17
28/07/17

NTS/NMMS Examination Notification
26.07.17
25.07.17
19.07.17
18.07.17
10.07.17

21.06.17Ramzan- 2017 - June Advance payment of salary and allowances GO(P)No 80/2017/Fin dtd 20/06/2017
20.06.17
19.06.17
19.0917
http://education.kerala.gov.in/downloads2014/circular/sampoorna1662017.pdf

19.09.17
15.06.17
13.06.17
07.06.17 Application for the Selection of Master Trainers in IT@School Project
06.06.17
Vidhyarengam 2017 -18
06.06.17Pre matric scholarship 2017 -18 - Registering the Names of Schools in National Scholarship Portal
05.06.17Circular - Including Schools and students details in SAMPOORNA
03.06.17
03.06.17
03.06.17
31.05.17
30.05.17
30.05.17
30.05.17Green Protocol - Instruction (വിദ്യാലയങ്ങളില് ഹരിത നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്ററുടെ നിര്ദ്ദേശം)
25.05.17
State Teachers Award
22.05.17സ്പാർക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ പദവികൾ പേരിന്റെ തുടക്കമായി തന്നെ ചേർക്കുന്നതിന്റെ അപ്രായോഗികത സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം Circular 37/2017/Fin dtd 19/05/2017r
19.05.17HarithaKerala Programm-Ente Maram
04.05.17Transfer and posting of officers in General education department
28.04.17Teachers Bank - Entry Details
28.04.17HSA ICT Training 2017
28.04.17Summer Vacation -Circular
27.04.17Text Book Price List 2017
18.04.17Selected books for School Library 2017 -18 - Circular No.T2/76016/2016/DPI dtd 18.04.2017
07.04.17Exemption from KTET -orders issued
03.04.17Vacancy uploading-reg - circular
01.04.17 ICT/DRG training for UP teachers - Circular
27.03.172016 -17 - Annual Examiantion -reg- Circular No.QIP(1)01/2017/DPI dated 27.03.2017
18.03.17Hi School Project - DRG training for SSITCs
21.03.17 Transfer & posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs
21.03.17Ratio promotion on Rs 40500-85000/- to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
21.03.17Transfer & Posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
09.03.17Circular- Students attendance register -reg.
08.03.17Pre-Matric Scholarship 2015-16 - Account Number Edit - Circular and Districtwise students details
23.02.17
22.02.17
21.02.17
21.02.17
Time table for Annual Examination 2016-17
  1. HS Section
  2. HS attached LP/UP section
  3. LP/UP Section
  4. Muslim School
16.02.172nd National Essay Competition on "Ground Water - life line of the Nation "-Notification and Guidelines
15.02.17
IED-SSLC Examination March 2017 - Examination Concession to Children with Special Needs (CWSN)- DEO wise list


14.02.17
13.02.17Provisional seniority list of HMs/AEOs for the period from 01.01.2016 to 31.12.2016
13.02.17
13.02.17
13.02.17
01.02.17

National Teachers Award - Nomination -reg.
31.01.17SCERT- Nurturing Mathematical Talents in Schools(NuMATS)
30.01.17Minority Pre-matric Scholarship -verification of applications
30.01.17 Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officer with effect from the AN of 31.01.2017 -full additional charge arrangement
29.01.17SSLC EXAMINATION 2017 IT-EXAMINATION CIRCULAR
29.01.17 Appointment against Head Teacher Vacancies -Details called for - reg
27.01.17School Working day - 28.01.2017- Press Release
21.01.17Direction - Collection of details of Protected Teachers
21.01.17
Banner- Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam
20.01.17
18.01.17
18.01.17General Transfer of Junior superintedent /Noon meal officers - application invited
12.01.17Staff fixation - completing students UID details entry
12.01.17Reappointment of Protected teachers to parent school
11.01.17LP Level ICT Training and e-Governanace activities
09.01.17Reconstitution of Curriculum Steering Committee -Order issued
08.01.17Pledge -Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam Circular No.SS1/01/2017 dated 07.01.2017
07.01.17SSLC EXAMINATION-2017_Modification of Social Science Exam
07.01.17 Post approval - Letter from DPI dated 07.01.2017
03.01.17
03.01.17
03.01.17
03.01.17
02.01.2017' ഹായ് സ്‌കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതി'
Hi School Project - Special ICT Trainig to SSITC and High School students -Guidelines
29.12.16
28.12.16
28.12.16
26.12.16
26.12.16 Transfer and Postings of Noon Meal officers -Orders issued
23.12.16
Text book Indent 2017- 
22.12.16
20.12.16CCRT Scholarship -CTSSS(2017 -18)- Application invited -Notification
15.12.16Finance Department- Adoption of Jeevan Pramaan Portal for State Pensioners G.O
14.12.16Senior Clerk Promotion-Service card called for
07.12.16SSLC EXAMINATION 2017 REVISED TIME TABLE
07.12.16Transfer & Posting - Press Release
05.12.16HM/AEO officers vacancies position report
02.12.16Online Transfer of HM & AEOs - circular
02.12.16 HM/AEO promotion -relinquishment accept -orders
01.12.16Transfer of AA/AO/APFO -General education dept
30.11.16Kerala State forward caste welfare corporation - Education Scholarship application
30.11.16Prematric Scholarship 2016-17 -Institution verification
25.11.16KTET 2016 ANSWER KEYS (Cat-I,II,III)
Category I            Category II                 Category III       Category IV
25.11.16Attendance details of Deployed Junior Superintendents - November 2016
23.11.16Provisional Seniority List of JD,DDE and DEO
18.11.16
18.11.16
18.11.16
16.11.16
Hi Tech School Project -
13.11.16Hi Tech School Approach Paper -Draft
12.11.16NTS, NMMS Exam Answer Keys


10.11.16
09.11.16
09.11.16Promotion, Transfer and Posting of officer to the cadre of DDE,APO,DEO
09.11.16IT Mela 2016 -Guidelines for conducting IT Fest for HS,HSS & VHSE Students
07.11.16General Education Department - Mission Project -Campaign
07.11.16
DEPARTMENTAL TEST JANUARY -2017- NOTIFICATION (Notification for the Departmental Test - Jan 2017 has been issued. Applicants must remit Examination Fee and Certificate Fee through e-Payment. Payment by other modes like e-Chalan, Cash Chalan, Postal Order etc would not be accepted.)
Online Link
07.11.16Pay Revision 2014— Fixation of Pay of Employees who were as on LWA as on 01.07.2014 - Clarified order
04.11.16Special School Kalolsavam - Programme Schedule
04.11.16Minority Pre Matric Scholarship 2016 -17 -Verification of Application-Guidelines
02.11.16School uniform -First term fund allotment -2016 -17
01.11.16Pre-Matric Scholarship 2016-17 - Date Extended - Notification
31.10.16Second Terminal Exam Time Table
H S Section

LP/UP Section

LP/UP (Muslim Schools)
28.10.16
28.10.16
26.10.16
26.10.16
25.10.16
24.10.16
24.10.16
24.10.16
21.10.16
20.10.16
19.10.16
19.10.16
18.10.16Reappoint of Noon meal officer
18.10.16Muslim Women Education Inspector (WIMGE) post -- Circular dtd 03-10-2016
17.10.16Recovery of excess drawn salary to Government from Protected teaching/non teaching staffs order dtd 15-10-2016
16.10.16
7 th National Painting Competitions for school students for the year 2016 -17
14.10.16
07.10.16Approval for creating Teaching-non teaching post for schools which are renamed as RMSA aided Govt. schools
07.10.16
07.10.16Kerala School Sasthrolsavam 2016-17 - Guidelines dtd 07-10-2016
07.10.16Transfer,Promotion and posting of junior superintendents/noonmeal officers/storekeepers and head clerks
05.10.16
03.10.16General Education Department-HSA,physical science-qualification-included BSC industrial chemistry-orders issued G.O(Ms)No.157-16-G.Edn 20-09-2016
03.10.16Pay Revision 2014 - Reversion of Selection Grade Typist to Senior Grade Typist - Fixation of pay - Clarification issued
03.10.16Ratio Promotion in the cadre of Junior Superintendents
03.10.16
Wildlife Week Celebration - October 5
03.10.16
7 th National Painting Competitions for school students for the year 2016 -17
01.10.16
Gandhi Jayanthi week celebration in schools
01.10.16Promotion,Transfer and Posting of DDEs sanctioned
30.09.16Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers
30.09.16 Ratio Promotion on Rs 40500 -85000/- to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
30.09.16 Transfer and Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOS on Rs 40500 - 85000
30.09.16Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers
29.09.16Ratio Promotion in the cadre of Junior Superintendents
29.09.1662th National weightlifting championship- Press Release
29.09.16UID Details updation - Letter from DPI dated 28.09.2016
26.09.16Vanya Jeevi Varaghosham(Wildlife week celebration) 2016 - competitions for students - Press release dtd 24-09-2016 
24.09.16General Education Department- Inclusion of Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) as a mandatory qualification for the appointment f various categories of Teacher Posts in Govt.Schools- Orders issued.GO(P)No.145-16
24.09.16General Education Dep-3% reservation for physically challenged in aided school vacancies as per section 33 of PWD Act 1995.GO(Ms)No.155-16.
23.09.16Integrated Financial Management System (IFMS) - Maintenance of Acquittance roll and cash book in offices - Detailed instructions issued
22.09.16Free uniform distribution to all school children studying Govt/Aided .Schools during 2016-17-orders
19.09.16Enhancement of remuneration of daily wage personnel and persons on contract appointment -Inclusion of additional posts - Orders
20.09.16
World Alzheimers Day 

20.09.16Text book distribution - II Volume 2016-2017. ltr from TBO dtd 20-09-2016
17.09.16പത്താം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം 
(STANDARD X th EQUIVALENCY EXAM NOVEMBER 2016 NOTIFICATION)
17.09.16SEP മാർഗ്ഗരേഖ
09.09.16Travelling allowance - Revision of TA ceiling of State Government Employees - GO(P) No 137/2016/Fin 09/09/2016
08.09.16Redeployment of Protected Teachers -
08.09.16 Engaging guest teachers
08.09.16
Prematric Scholarship 2016-17
08.09.16Festival Allowance claims of Temporary Employees are exempted from SPARK Bills. Circular No. 299373-SL3-2016-FIN dtd 05.09.2016.pdf
07.0916Mid Day Meal - Cooking charges and contigent charges increased
07.09.16Noon meal scheme - 5 KG special rice distribution to school children - Guidelines dtd 07-09-2016
07.09.16 Appointment of BRC Trainers in SSA in various districts on deputation basis
05.09.16Bravery Award 2016 - Circular No:N2/41430/2016/DPI dated 08.2016
04.09.16Application for the Selection of Master Trainers in IT@School Project

03.09.16School PTA Award
01.09.16Government Employees and Pensioners - Bonus-Special festival allowance - Sanctioned -orders issued GO(Rt)No.130-2016
01.09.16Government Employees, Part-time Contingent Employees, NMR-CLR -2016 Onam Advance- Sanctioned- Orders Issued GO(P)No. 129-2016
01.09.16Pre Matric Scholarship for handicapped children - 2016 - 17
01.09.16"Teachers Day" Message - Notification
01.09.16Teachers Award 2016 -17
31.8.16Sanction for getting admission in recognised schools for children from unrecognised schools - order dtd 20-08-2016
31.08.16Attendance details of deployed staff - Junior Superintendents
31.08.16 Teachers package - Salary distribution of proctected teaching and non teaching staff
31.08.16Examination on Sept 2 rescheduled to September 8 - Letter from DPI
30.08.16Financial Assistance children who excel in school Kalolsavam and whose annual income does not exceed Rs.75000 DPI circular dtd 22-08-2016
30.08.16ICT Training to teachers for the year 2016 -17 Circular :NEP3/47546/2016 dtd 26.08.2016
30.08.16Minority Prematric scholarship2016 - last date extended to 30-09-2016
30.08.16Rice distribution to school children included in noon meal scheme in connection with Onam - orders issued..order dtd 29-08-2016
30.08.16School Mapping,School Upgradation - circular
29.08.16

29.08.16ICT Training to teachers for the year 2016 -17 Circular :NEP3/47546/2016 dtd 26.08.2016
25.0816
26.08.16Handloom week celebration Circular : No.747471/C2/2016/ID dated 05.08.2016
25.08.16 School Working Day -27.08.2016( Saturday) - press release
23.08.16
KERALA TEACHERS ELIGIBLITY TEST(KTet) 2016 - 


22.08.16Special Assembly on 2016 August 23 at 11am-Press release
22.08.16
20.08.16High court Stay the  implementation of staff fixation 2016 - Judgement dated 16-08-2016
19.08.16Deployment of protected Teachers -Guidelines
revised on 18.08.16
Time Table - First Term Examination

1HS Section (revised on 18.08.16)
18.08.16Transfer & posting of HMs/AEOs and equated categories
18.08.16Official language Awards : Letter No:H(3)/45849/2016/DPI&nimestyle="font-size: small;"> Transfer & posting of HMs/AEOs and equated categories
12.08.16  Ad-hoc DPC 2016 -reg:-
16.08.16Unaided schools list from sampoorna
12.06.16
 Verification of Service Book of Senior Clerks
10.08.16ചിങ്ങം 1 - കർഷക ദിനം - സ്കൂളുകളിൽ ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ
09.08.16സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം - മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
09.08.16Transfer and Posting of Clerks to the Directorate -Order
09.08.16Promotion,Transfer and Posting of Heads of departmental High Schools/Asst.Educational Officers/Teachers Traing Institutes
08.08.16Staff fixation 2015-16
06.08.16Safety Measures of School Buses/Vehicles -reg
05.08.16Appotintment of Protected teachers,Staff fixation 2016-17-reg
04.0816Application invited for grant in aid 2016 -17 - Financial assistant to institutions providing care for mentally challenged
04.08.16Pre Matric Minority Scholarship -
2015-16 വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ പലരുടെയും  ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ / ബാങ്ക് IFS Code എന്നിവ തെറ്റായതിനാൽ സ്കോളർഷിപ്പ് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ജില്ല തിരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരം  / ബാങ്ക് IFS Code  തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ Excel file ആയി scholarshipdpi.gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ 20.08.2016 ന് മുമ്പ് ഇ-മെയിൽ ആയി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.  
1)Correction of student Bank account,IFS Code
2)Students list(District wise)
3)Proforma
04.08.16Pre Matric Minority Scholarship -Notification

31.07.16Price of Revised ICT Textbooks
28.07.16
Mid Day Meal System using IVRS - 
Instructions website |
27.06.16School parliament election - circular
26.07.16RMSA Deputation vacancies- notification
22.07.16
20.07.16
20.07.16

18.07.2016Atal Innovation Mission Letter No.QIP(1)/48784/16/DPI  dated 18.07.2017
16.07.16Computer Hardware Clinic - for all GOVT , AIDED , High schools and Higher Secondary , VHSE Schools
16.07.2016
Request and Govt Order on Sugama Hindi Pareeksha
15.07.16Deduction of LIC premia of employees of Aided Institutions through SPARK - Approved - Orders issued GO(P) No 94/2016/Fin dt.14/07/2016   
05.07.2016
Application invited for the post of Resource Teachers on contract basis -IEDSS -2016 -17
02.07.2016


Bridge Material for Class X 
(physics) (chemistry) (biology)

OEC Prematric Scholarship 2016-2017 (ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനതീയതി ജൂലൈ 15)
Circular and Sample Application Form | Data Entry Website 
18.6.2016 വായനാദിനം: പ്രതിജ്ഞ
17.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
13.06.2016
10.06.2016
10.06.2016Notification - DLED (Hindi) Course 2016-2017
10.06.2016
Notification - List of localities where educational need is proven
04.06.2016
Online indent of text book STD 1 to X Circular A2/1418/2015/TBO dtd 02.06.2016 
04.06.2016
Sixth Working Day 2016-2017 
04.06.2016
Staff Fixation 2016-2017
04.06.2016
Eduacational Calendar 2016-17
04.06.2016
Scheme of Work
02.06.2016
Admission of Students without Insisting TC
01.06.2016
General Transfer
25.005.2016
Final seniority list of HSA for the  period from 1.1.2001 to 31.12.2006
 * Order
* Seniority list
21.05.2016
Pay Revision 2014- Payment of arrears-Detailed instructions/guidelines issued Circular No: 46/2016/Fin dtd 19/05/2016

Teacher Text - Std IX, X (draft)

Life SkillHand book - Std I - XII

Work book - Std I - XII
01.06.2015
Health and Physical Edn. Activity Book
Std V
Ftr
Std VI
Std VII
Std VII