ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു പ്ലാവിൻതൈ - പരിസ്ഥിതിദിന നിർദേശങ്ങൾ Downloads ൽ ||| അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 10 December 2015

Higher Secondary Sample Question Paper


ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിഎസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചോദ്യമാതൃകകള്‍ . പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ് ടൂ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ചോദ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇതുവരെ ലഭ്യമാകാതെയുണ്ട്. അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതേ പോസ്റ്റില്‍ത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Plus OnePlus Two
Malayalam
Malayalam
Malayalam  (Optional)Malayalam  (Optional)
TamilTamil 
Tamil  (Optional)Tamil  (Optional) 
KannadaKannada 
Kannada  (Optional)Kannada  (Optional) 
English (Literature Opt)English (Literature Opt) 
EnglishEnglish 
AnthropologyAnthropology 
FrenchFrench 
HindiHindi 
Hindi  (Optional)Hindi  (Optional) 
Arabic  Arabic 
Arabic  (Opt)Arabic  (Opt) 
UrduUrdu 
Urdu  (Opt)Urdu  (Opt) 
Islamic HistoryIslamic History 
SanskritSanskrit 
Sanskrit  (Sahitya Opt)Sanskrit  (Sahitya Opt) 
Sanskrit  (Sasthra Opt)Sanskrit  (Sasthra Opt) 
ElectronicsElectronics 
Computer Applin  (Hum.)Computer Applin  (Hum.) 
Computer Applin  (Com.)Computer Applin  (Com.) 
GeologyGeology 
JournalismJournalism 
Communicative EnglishCommunicative English 
StatisticsStatistics 
RussianRussian 
LatinLatin 
GermanGerman 
SyriacSyriac 
Home ScienceHome Science 
Social WorkSocial Work 
Gandhian StudiesGandhian Studies 
PhilosphyPhilosphy 
Computer ScienceComputer Science 
MusicMusic 
PhysicsPhysics 
ChemistryChemistry 
BotanyBiology
MathematicsMathematics 
Political SciencePolitical Science 
EconomicsEconomics 
HistoryHistory 
GeographyGeography 
Business StudiesBusiness Studies 
AccountancyAccountancy 
SociologySociology 
Special School
MalayalamMalayalam 
EnglishEnglish 
PhysicsPhysics 
ChemistryChemistry 
BiologyBiology 
Computer ApplicationComputer Application 
AccountancyAccountancy 
Business StudiesBusiness Studies 
EconomicsEconomics 
MathematicsMathematics 
Political SciencePolitical Science 
SociologySociology 
HistoryHistory 

2 comments:

  1. THANKS,PROVIDE PREVIOUS QUESTIONS,ANSWERS FOR PLUS ONE
    BY
    NIRANJANA,XI

    ReplyDelete
  2. Plus two maths answer key ayakkamo?

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...